اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

مالیاتی

دیگر مطالب

راهنمای دفاتر اسناد رسمی برای استعلام گواهی مالیاتی نقل و انتقال امالک

است. راهنمای حاضر طه منظور ارائه اطالعات مورد نیاز طرای ارسام استعالم مالیاتی از طریق سامانه ثبت و نحوه تکمیو فیلدهای اطالعاتی مرطروط، طرا همکراری دو سرازمان، تهیره گردیرده

رسمی ارسام خواهد شد. پس از پرداخت مالیات توسط متقاضی و تایید طرخط طانک عامو، گواهی مرطوط توسط سامانه مالیاتی صادر و اطالعات آن از طریق سامانه ثبت طه صورت طرخط طررای دفراتر اسرناد ارسام شد، محاسبه م الیات نقو و انتقام ملک در سامانه مالیاتی انجام و مبلغ مالیات طه همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت مالیات از طریق سامانه طه دفتر اسناد رسمی اعالم مریشرود. ( موضوع تبصره (4) ماده قانونی موصوف) اقدام نموده است. طا طهره گیری از سامانه مذکور، پس از آنکه استعالم توسط دفتر اسناد رسمی در طخش مرطوط در سامانه ثبت، تکمیو و مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور طا همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت طه طراحی و پیراده سرازی سرامانه طرونسرااری نقرو و انتقرام امرالک طره دفراتر اسرناد رسرمی گواهی مذکور در اسناد تنظیمی می طاشد. در همین راستا طه منظور سهولت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از تردد و مراجعات غیر ضروری مراجعران طره ادارات امرور وفق مقررات ماده 781 قانون مالیاتهای مستقیم، تنظیم سند معامالت امالک توسط دفاتر اسناد رسمی مستلزم دریافت گواهی انجام معامله از اداره امور مالیاتی ذیررطط و درج شرماره

برای خواندن ادامه کلیک کنید:

 

دانلود فایل pdf راهنمای دفاتر اسناد رسمی برای استعالم گواهی مالیاتی نقل و انتقال امالک

 

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند