اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

استاندارد هفتم حسابداری موسسه حساب جم

استاندارد هفتم حسابداری

استاندارد حسابداري شماره 7

حسابداری مخارج تحقيق و توسعه

 

 

اين استاندارد بايد با توجه به "مقدمهاي براستانداردهاي حسابداري" مطالعه و بكارگرفته شود

 

دانلود pdf استاندارد 7 حسابداری در انتهای مقاله

 

 دامنه كاربرد

1 - اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق وتوسعه كاربرد دارد

2 - فعاليتهاي زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نميگيرد

الف. فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي كه به موجب قرارداد براي ديگران انجام ميشود

ب . عمليات اكتشاف نفت، گاز و ذخايرمعدني

تعاريف

 3 - اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زيربكار رفته است : تحقيق و توسعه فعاليتهايي است كه در يكی (يا بيش از یکی) از زمينه های گسترده زير واقع شود

الف. تحقيق محض (يا پايه ای) : كار تجربی يا نظری است كه عمدتاً به منظور كسب دانش علمی يا فنی جديد انجام ميشود و اساساً معطوف به هدف كاربردی مشخصی نيست

ب . تحقيق كاربردي: پژوهشی بديع يا منتقدانه است كه به منظور كسب دانش علمي يا فني جديد انجام ميشود ومعطوف به هدف كاربردي مشخصي است

ج . توسعـه عبارت است از بكارگيري دستاوردهاي تحقيقاتی يا سايردانش ها در برنامه يا طرحی برای

1 -توليد مواد ، ابزار و محصولات يا ارائـه خدمات جديد يا اساساً بهسازی شده

2 - استقرار فرايندها يا سيستم های جديد پيش از آغاز توليد يا كاربرد تجاری

3 - بهسازی اساسی مواردی كه قبلاً توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است

انواع مخارج تحقيق و توسعه

4 - اصطلاح تحقيق و توسعه در حال حاضر طيف وسيعي از فعاليتها، از جمله فعاليتهای بخش خدمات را در بر ميگيرد. تعاريفي كه براي انواع مختلف تحقيق و توسعه در استاندارد شماره 7 بكار رفته است مبتنی بر تعاريف مورد استفاده سازمان همكاري و توسعه اقتصادي است كه در مقياسی جهاني براي گردآوری آمار درخصوص اين موضوع بكار ميرود. واژه توسعه در برگيرنده فعاليتهاي مرتبط با گسترش واحدهاي توليدي موجود و يا ايجاد واحدهاي توليدي جديد فاقد نوآوري كه معمولاً عناويني از قبيل طرح توسعه، توسعه وتكميل و غيره به آن اطلاق ميگردد، نميباشد

5 – طبقه بندی مخارج تحقيق و توسعه اغلب به نوع فعاليت واحد تجاري و سازمان آن بستگي دارد. بااينحال، چنين مخارجي را ميتوان به سه گروه كلي تحقيقات محض، تحقيقات كاربردي وتوسعه طبقه بندی كرد

6 - مرزبندی گروههای بالا اغلب مشكل است و برخی از اين مخارج ممكن است، خصوصيات بيش از يك گروه را دارا باشد. اين امر به ويژه در مواردي صادق است كه محصولات يا خدمات جديد، پس از طي فرايند تحقيق و توسعه وارد مرحله توليد شود و فعاليتهاي مربوط هر دو خصوصيت توليد وتوسعه را داشته باشد

7 - ملاك تشخيص فعاليتهای تحقيق و توسعه از فعاليتهاي غيرمبتنی بر تحقيق، وجود يا نبود عامل مهم نوآوري در اين فعاليتهاست. اگر فعاليت مورد نظر، از مسير عادی و يكنواخت خود جدا شود و به عرصه های جديد راه يابد، معمولاً از نوع فعاليتهای تحقيق و توسعه است، ليكن هرگاه از يك الگوی استقرار يافته تبعيت كند، فعاليت تحقيق و توسعه محسوب نميشود

8 - نمونهاي از فعاليتها كه معمولاً فعاليت تحقيق و توسعه تلقي ميشود، عبارت است از:

فعاليتهاي تحقيق

الف. كارهاي تجربی، نظري و ساير كارهايی كه معطوف به دستيابی به دانش جديد يا پيشبرد دانش موجود باشد

ب . كنكاش در جهت كشف موارد كاربرد دانش مذكور

ج . فرموله كردن و طراحي كاربردهاي احتمالي كارهاي مذكور

د . جستجو جهت محصول، خدمت يا فرايند جايگزين

ه . ايجاد سيستم نرمافزار رايانهاي براي استفاده در يك فعاليت خاص تحقيق

فعاليتهای توسعه

الف. ارزيابی محصول، خدمت يا فرايند جايگزين

ب . طراحی، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدلها قبل از مرحله توليد

ج . طراحي ابزار، قالبها، محصولات، خدمات، فرايندها يا سيستمهايی با هدف بكارگيری فناوری جديد يا بهسازی موارد موجود

د . طراحي، ساخت و راه اندازی تجهيزات و ماشين آلات آزمايشی در حدی كه از نظر اقتصادی، توليد تجاری تلقی نشود

ه . ايجاد سيستم نرمافزار رايانهای برای استفاده در يك فعاليت خاص توسعه

9- نمونه فعاليتهايی كه ممكن است با فعاليت تحقيق و توسعه ارتباط نزديك داشته باشد، ليكن فعاليت تحقيق و توسعه محسوب نميشود عبارت است از:

الف. آزمايش و بررسي تجهيزات در مراحل اوليه توليد تجاري و كنترل كيفی و كمي محصولات در مراحل توليد تجاري

ب . تغييرات ادواري و معمول در ابزار، قالبها، محصولات، خدمات و يا فرايندهاي موجود حتي اگر نوعی بهسازي محسوب شود

ج . تطبيق امكانات موجود توليد با الزامات خاص يا نياز مشتري به عنوان بخشی از فعاليت مستمرتجاري

د . هزينه های مربوط به رفع عيوب ماشين آلات در دوران توليد تجاري

ه . كارهاي حقوقي و اداري در ارتباط با تقاضاي ثبت، سوابق و دعاوي مربوط به حق اختراع و فروش يا صدور پروانه توليد

و . فعاليتهايی(از جمله مهندسی ساخت و طراحی) در جهت ساخت، جابجايی، آرايش جديد يا راه اندازی تجهيزات و تأسيسات به جز آنهايی كه تنها در ارتباط با پروژه تحقيق و توسعه خاصي انجام شود

ز . بررسي وضعيت بازار

ح . ايجاد و توسعه سيستم رايانهاي براي بهبود روشهاي اداري يا فروش، هزينه اجاره نرمافزار رايانه ای غير مرتبط با فعاليت خاص تحقيق وتوسعه و هزينه های مستمر بهبود سيستم نرم افزاری موجود

10- مخارج تحقيق محض و كاربردي-به استثنای اقلام مورد اشاره در بند 19 بايد در دوره وقوع، به عنوان هزينه شناسايی شود

11 - مخارج تحقيقات محض و كاربردي را ميتوان به عنوان بخشی از عمليات مستمري تلقی كرد كه لازمه نگهداشت سطح فعاليت واحد تجاری و حفظ موقعيت رقابتی آن است. چون انتظار نميرود دوره مالی خاصی از نتايج اين مخارج بهرهمند گردد، لذا چنين مخارجی در دوره وقوع در صورت سود و زيان منعكس ميشود

12 - اغلب ميتوان توسعه محصولات يا خدمات جديد و داراي كيفيت بهتر را از تحقيقات محض و كاربردی تميز داد. معمولاً اينگونه مخارج هنگامی انجام ميشود كه موفقيت پروژه از نظر تجاري و نيز منافع آتي حاصل (خواه به صورت افزايش درآمد و سود مربوط، و خواه به صورت كاهش هزينه)، به گونهاي معقول، مورد انتظار باشد. بنابراين، مخارج يادشده بايد تا حدي كه قابل بازيافت باشد به عنوان دارايي شناسايي گردد تا در دورههاي آتي براساس معيارهاي شناخت هزينه به سود و زيان منظور شود

13 - مخارج توسعه بايد در دوره وقوع هزينه شود ، مگر در صورت وجود كليه شرايط زير كه بايد آن را به عنوان دارايي شناسايی كرد:

 الف. پروژهای موجود بوده و به روشنی تعريف ومشخص شده باشد

ب . مخارج مربوط به طور جداگانه قابل تشخيص و به گونه ای اتكاپذيرقابل اندازهگيري باشد

ج . ماحصل چنين پروژهاي ، از جهات زير، با اطمينان معقولی ، مثبت ارزيابی شده باشد:

 ــ امكان پذيري آن از نظر فنی

ــ قابليت تداوم نهايي آن از نظر تجاري در پرتو عواملی ، نظير شرايط احتمالی بازار (از جمله محصولات رقيب) ، افكار عمومي ، قوانين مربوط به حمايت ازمصرفكننده وقوانين محيط زيست

 ــ حصول اطمينان معقول از قابل استفاده بودن محصول يا فرايند برای واحد تجاری در شرايطی كه هدف استفاده داخلي باشد

د . به گونهاي معقول چنين انتظار رود كه درآمدهاي آتي مربوط ، مبالغي بيش از ميزان لازم جهت بازيافت مخارج توسعه و مخارج تحمل شده بعدی (مخارج بعدي توسعه پروژه ومخارج توليد ، فروش و اداري مربوط) ايجاد ميكند

ه . جهت تكميل پروژه و تأمين هر گونه افزايش لازم در سرمايه در گردش ، منابع كافي موجود يا دسترسي به آن ، به گونهاي معقول مورد انتظار باشد

14 - در شرايط ياد شده در بند 13 ، مخارج توسعه را بايد تا ميزاني به عنوان دارايي شناسايي كرد كه نسبت به بازيافت آن اطمينان معقول وجود داشته باشد

15 - در ملاحظات مندرج در بند 13 ،ابهامات ذاتی قابل توجهی موجود است. ارزيابي قابليت تداوم پروژه از نظر فنی، تجاری و مالی، نيازمند همكاری افراد مختلفی با سطوح قضاوت مختلف خواهد بود. تركيب ارزيابي های معتبر و متفاوت اين افراد ممكن است ارزيابی های بسيار متفاوتی را درخصوص وجود وميزان منافع آتی به دست دهد

16 - چنانچه خصوصيت احتياط در بررسی اين ابهامات مدنظر قرار گيرد، منافع آتی اغلب طرحهای توسعه آنقدر مبهم است كه نميتواند شناخت مخارج توسعه را به عنوان دارايي توجيه كند.

بااين حال، در صنايع خاصي ممكن است تعدادي از طرحهاي عمده توسعه واجد معيارهاي مندرج در بند 13 باشد. به اين ترتيب، چنانچه براساس شواهد موجود و همراه با احتياط لازم، چنين قضاوت شود كه مخارج طرحهاي توسعه واجد معيارهاي يادشده است، اين مخارج به عنوان دارايي شناسايي ميشود

17 - اگر مخارج توسعه به عنوان دارايي شناسايي شود بايد آن را مستهلك كرد . استهلاك مخارج توسعه بايد با آغاز توليد تجاري يا كاربرد محصول ، خدمت ، فرايند يا سيستم شروع شود و برمبنايي سيستماتيك ، به هريك از دورههاي مالي تخصيص يابد . مبناي مذكور ممكن است ميزان فروش يا استفاده از محصول، خدمت، فرايند يا سيستم يا مدت زماني باشد كه انتظار ميرود موارد مذكور به فروش رسد يا مورد استفاده قرار گيرد

18 - مخارج توسعه هر پروژه كه به عنوان دارايی شناسايی شده است ، بايد در پايان هر دوره مالی بررسی شود.

در مواردی كه شرايط توجيه كننده شناخت مخارج به عنوان دارايی - مندرج در بند 13 - وجود نداشته يا قابل ترديد باشد ، اين مخارج بايد ، پروژه به پروژه ، به ميزاني كه بازيافت نميشود ، بلافاصله هزينه شود.

 19 - بهاي تمام شده دارايی های ثابت مشهود و دارايی های نامشهودی كه به منظور تأمين تسهيلات لازم جهت فعاليتهاي تحقيق و توسعه طی چند دوره مالي خريداري يا ساخته ميشود ، بايد جزء مخارج سرمايهای منظور و در طول عمر مفيد آنها ، مستهلك شود

20 - به منظور تأمين وسايل لازم جهت فعاليتهای تحقيق و توسعه، ممكن است داراييهاي ثابت مشهود و دارايی های نامشهودی خريداری يا ساخته شود. استفاده از اين داراييها معمولاً چندين دوره مالی به طول خواهد انجاميد. به اين ترتيب، آنها را بايد جزء مخارج سرمايه ای منظور و در طول عمر مفيدشان مستهلك كرد. مبلغی كه به اين صورت مستهلك ميشود در صورتهای مالی، جزء مخارج تحقيق وتوسعه منظور و طبق استاندارد مربوط افشا ميشود

21 -مخارج توسعهاي كه قبلاً به هزينه منظور شده است نبايد به حساب دارايي برگشت شود ، حتي اگر موارد عدم اطميناني كه باعث به هزينه منظور كردن آنها گرديده بود برطرف شده باشد

افشا

 22 - عليرغم وجود ابهامات ذاتی در پروژه های تحقيق و توسعه ، اين فعاليتها از نظر پيشبينی وضعيت آتي واحد تجاری دارای اهميت است. بنابراين لازم است موارد زيردر يادداشت های توضيحی افشا شود:

 الف. رويه حسابداري مخارج تحقيق و توسعه (از جمله روشهاي استهلاك، عمر مفيد يا نرخهاي استهلاك مخارج توسعه) طبق استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان " نحوه ارائه صورتهاي مالي "

ب . مجموع مخارج تحقيق و توسعه كه به سود و زيان دوره منظور شده است. مبلغ مزبور بايد به "مبالغی كه طی دوره جاری مستقيماً به هزينه منظور شده" و "مبالغ انتقالي از حساب دارايی" تفكيك شود

ج . گردش حساب دارايی (مخارج توسعه)

 مخارج توسعهاي كه به عنوان دارايی شناسايی شده است بايد جزء دارايی های نامشهود در ترازنامه انعكاس يابد

تاريخ اجرا

23 - الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالی آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع ميشود، لازم الاجراست

مطابقت با استانداردهاي بين المللی حسابداری

24 - با اجرای الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين المللی حسابداری شماره 38 با عنوان دارايی های نامشهود نيز رعايت ميشود.

 

pdf استاندارد 7 حسابداری

موسسه حساب جمبا بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و کاهش جرایم مالیاتی تراکنش های بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین موسسات حسابرسی کشور قرار گرفته است. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید.

شماره های تماس

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷

۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴

۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷

۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱

۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

 

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند