اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حقوقی

دیگر مطالب

اصطلاحات حقوقی کاربردی

 

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

 

زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

 

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

 

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

 

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

 

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

 

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

 

شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

 

شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

 

شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

 

صداق: مهر

 

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

 

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

 

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

 

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

 

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

 

 

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

 

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

 

عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

 

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

 

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

 

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

 

عین: اشیاء مادی مستقل.

 

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

 

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

 

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

 

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

 

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

 

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

 

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

 

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

 

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

 

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

 

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

 

مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

 

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

 

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

 

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

 

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

 

مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

 

مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

 

محجور : کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.

 

محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

 

مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

 

مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

 

مستغلات: اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.

 

مستودع: مرادف ودیعه گیر.

 

مشتری: کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.

 

مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

 

مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

 

معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

 

معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

 

معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.

 

موسسه حساب جم برای کاهش قطعی مالیات و انجام امور حسابداری و حسابرسی همیشه در کنار شماست.

سعی کردیم در این مقاله شما را با مفاهیم حقوقی کاربردی آشنا کنیم.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند