اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

استانداردهای حسابرسی موسسه حساب جم

استانداردهای حسابرسی

 

 

بند

کليات

3ـ‌1

دامنه کاربرد و جايگاه استانداردها

11ـ‌4

قضاوت حرفه‌اي

12

بکارگيري استانداردها

15ـ‌13

 

کليات

1 .    هدف از انتشار اين مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جايگاه استانداردهای حسابرسی، ساير خدمات اطمينان‌ بخشی و خدمات مرتبط است.

2 .   طبق بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسی و بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، ”تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در ايران“ به عنوان بخشی از وظايف سازمان حسابرسی است. در اين راستا و به منظور تدوين استانداردهای حسابرسی، ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط، کميته تدوين استانداردهای حسابرسی در سازمان حسابرسی تشکيل شده است. اين کميته، استانداردها را برمبناي استانداردهاي تدوين شده توسط هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي و اطمينان‌بخشي فدراسيون بين‌المللي حسابداران و با درنظر گرفتن شرايط کشور، تدوين مي‌کند. اين استانداردها پس از طي مراحل قانوني لازم، براي اجرا منتشر مي‌شود.

3 .        اين استانداردها حاکم بر کنترل کيفيت، حسابرسي، بررسي اجمالي، خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسی و بررسی اجمالی، و خدمات مرتبط می‌باشد. حسابرس نبايد اظهار کند که اين استانداردها را رعايت کرده است مگر اينکه در انجام کار، تمام استانداردهاي مرتبط با آن را به طور کامل اجرا کرده باشد.

دامنه کاربرد و جايگاه استانداردها

4 .        استانداردهای حسابرسی بايد در حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي بکار گرفته شود. اين استانداردها اساساً برای حسابرسی صورتهای مالی توسط يک حسابرس مستقل تدوين مي‌شود و بايد در صورت لزوم نسبت به شرايط حاکم بر حسابرسي ساير اطلاعات مالي تاريخي تعديل شود.

5 .        استانداردهای بررسی اجمالي بايد در بررسي اجمالی اطلاعات مالي تاريخي بکار گرفته شود.

6 .        استانداردهای خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي بايد در خدمات اطمينان‌بخشي غير از حسابرسي يا بررسي اجمالي اطلاعات مالي تاريخي بکارگرفته شود.

7 .        استانداردهای خدمات مرتبط بايد در مورد تنظيم اطلاعات مالي، روشهاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي و ساير خدمات مرتبط بکارگرفته ‌شود.

8 .        استانداردهای کنترل کيفيت بايد در مورد تمام خدماتي که طبق استانداردهاي ذکر شده در بندهاي 4 تا 7 انجام مي‌شود، بکار گرفته شود.

9 .        استانداردهای مورد اشاره در بندهاي 5 تا 7 دربرگيرنده اصول بنيادی و روشهای اساسی حسابرسی (که در هر استاندارد با حروف پررنگ و با کلمه ”بايد“ مشخص شده است)، همراه با توضيحات کاربردي و ساير نکات لازم (از جمله پيوستها) است. اصول بنيادی و روشهای اساسی بايد با توجه به توضيحات کاربردی بکار گرفته شود. از اين رو لازم است به منظور بکارگيری اصول بنيادی و روشهای اساسي، تمام متن استاندارد مدنظر قرار گيرد.

10 .     اصول بنيادی و روشهای اساسی استانداردهای موضوع بندهای 5 تا 7 بايد در تمام مواردی که به شرايط کار مربوط مي‌باشد، به کار برده شود. با اين وجود، در شرايط استثنايي، حسابرس ممکن است به منظور دستيابي به هدف يک روش اساسي، انحراف از آن روش را ضروري تشخيص دهد. در چنين وضعيتی، حسابرس بايد نحوه انجام روشهای جايگزين برای دستيابی به هدف روش اساسی و نيز دلايل انحراف را، در صورت روشن نبودن، مستند کند. انتظار مي‌رود انحراف از يک روش اساسي توسط حسابرس، تنها در شرايط خاصی که روش مورد نظر اثربخشي ندارد، رخ دهد.

11.      پيوستهاي استانداردهاي موضوع بندهاي 5 تا 7، که تشکيل‌دهنده بخشي از توضيحات کاربردي هستند، جزء لاينفک آن استانداردها محسوب مي‌شوند. هدف و کاربرد مورد نظر يک پيوست در متن استاندارد مربوط يا در عنوان و مقدمه آن پيوست تشريح می‌شود.

قضاوت حرفه‌ای

12.      ماهيت استانداردها، حسابرس را ملزم مي‌کند که در بکارگيري استانداردها قضاوت حرفه‌اي خود را اعمال کند. اين قضاوت بايد مستدل و قابل دفاع باشد.

بکارگيری استانداردها

13.      در هر استاندارد، دامنه کاربرد، تاريخ اجرا و هرگونه محدوديت خاص در بکارگيري آن مشخص شده است. همچنين بکارگيري استانداردها قبل از تاريخ اجرا، مجاز است.

14.      اين استانداردها در ارائه خدمات حرفه‌اي توسط حسابرسان به واحدهاي بخش عمومي نيز کاربرد دارد. ملاحظات خاص اضافي مربوط به واحدهاي بخش عمومي، بر حسب شرايط، در استانداردها ارائه شده است.

15.      مجموعه اين استانداردها اساساً منطبق با استانداردهاي بين‌المللي تدوين شده توسط هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي و اطمينان‌بخشي فدراسيون بين‌المللي حسابداران است. در مواردي که استاندارد يا رهنمود آن در اين مجموعه ارائه نشده است، حسابرسان مي‌توانند از مجموعه استانداردهای بين‌المللی مزبور استفاده کنند.

 

برای دانلود استاندارد کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد کنترل کیفیت

برای دانلود استاندارد حسابرسی 200، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 200

برای دانلود استاندارد حسابرسی 210، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 210

برای دانلود استاندارد حسابرسی 220، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 220

برای دانلود استاندارد حسابرسی 230، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 230

برای دانلود استاندارد حسابرسی 240، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 240

برای دانلود استاندارد حسابرسی 250، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

استاندارد حسابرسی 250

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 260، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 260

برای دانلود استاندارد حسابرسی 265، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
استاندارد حسابرسی 265

برای دانلود استاندارد حسابرسی 300، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
استاندارد حسابرسی 300

برای دانلود استاندارد حسابرسی 315، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
استاندارد حسابرسی 315

برای دانلود استاندارد حسابرسی 320، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
استاندارد حسابرسی 320
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 330، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 330
برای دانلود استاندارد حسابرسی 450، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 450
برای دانلود استاندارد حسابرسی 500، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
 
استاندارد حسابرسی 500
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 501، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 501
 

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 505، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 505
برای دانلود استاندارد حسابرسی 510، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 510
برای دانلود استاندارد حسابرسی 520، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
 
استاندارد حسابرسی 520
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 530، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 

استاندارد حسابرسی 530

 

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 540، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 540

برای دانلود استاندارد حسابرسی 550، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 550
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 560، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 560
برای دانلود استاندارد حسابرسی 570، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 570
برای دانلود استاندارد حسابرسی 580، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 580

برای دانلود استاندارد حسابرسی 600، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 600
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 610، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 610
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 620، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 620
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 700، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 700
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 705، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
 
استاندارد حسابرسی 705
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 706، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 

استاندارد حسابرسی 706

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 710، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
 
استاندارد حسابرسی 710
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 720، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 720

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 800، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 

استاندارد حسابرسی 800

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 805، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد حسابرسی 805
 
برای دانلود استاندارد حسابرسی 2400، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 
استاندارد 2400 حسابرسی

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 2410، روی دکمه زیر کلیک کنید.

استاندارد حسابرسی 2410

 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 3400، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
استاندارد حسابرسی 3400
 

برای دانلود استاندارد حسابرسی 4400، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 
استاندارد حسابرسی 4400

 

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند